Publications

International

[1] Do Duy Thinh, Huang Jiayu, Cheng Yu Ning, Truong Thi Cat Tuong, Da Nang Green Space System Planning: An Ecology Landscape Approach, Journal of Sustainability, 2018 (Q2-SCIE-IF 2.592)
[2] Do Duy Thinh, Suguru Mori, Rie, Nomura, An Analysis of Relationship between the Environment and User’s Behavior on Unimproved Streets: A Case Study of Da Nang City, Vietnam, Journal of Sustainability, 2019 (Q2-SCIE-IF 2.592)
[3] Do Duy Thinh, Suguru Mori, Rie, Nomura, A Comparative Study of User Behaviors on Unimproved and Improved Street Spaces in Da Nang, Vietnam,Journal of Sustainability, 2019 (Q2-SCIE-IF 2.592)
[4] Do Duy Thinh, Cheng Yu Ning, Chen Ye, Shojai Amir, Public park behaviour in Da Nang: An investigation into how open space is used, Journal of Frontiers of Architectural Research, 2019 (A&HCI, Q1 indexed)
[5] Do Duy Thinh, Nguyen Van Xuan, Nguyen Ngoc Long Giang, Impact of the physical environment on user behaviors in urban district park, Journal of Urban and Environmental Engineering, 2020 (Q3- Scopus indexed)     
[6] Do Duy Thinh,Vo Thi Vy Phuong, Public Park Behavior Relationship in Danang: An impact of physical environment on user’s behaviors, The International Conference on Sustainable Civil Engineering and Architecture, 2019 (ICSCEA – Scopus indexed) 
[7] Do Duy Thinh, Suguru Mori, Rie, Nomura, Main design Elements Affecting People’s Evaluation the Street Environment of Da Nang, Vietnam, International Conference of Asian-Pacific Planning Societies Proceeding, 2018
[8] Nguyen Van Long, Pham Hoang Phi, Do Duy Thinh, Ngo Thi Minh The, Flood risk and adaptation in floodplain cities – Toward flood-resilient urban design in the Mekong Delta, The 2nd International Symposium on Material, Energy and Environment Engineering, 2019 (MEEE 2019 Scopus indexed)       
[9] Thinh Do Duy, Yen Nguyen Thanh Xuan, Trang Nguyen Thi Thuy, Thi Le Tung Diem, A Study on The Coffeeshop space in Vinh Long City, Vietnam, Applying new Technology in Green Buildings Conference, ATiGB, 2021 (IEEE Indexed)
[10] Do Duy Thinh, Suguru Mori, User perception of street spaces in Danang, Vietnam, The 16th Conference of International Development and Urban Planning, 2020
[11] Diah Wasis Wulandari, Suguru Mori, Duy Thinh Do, Thi Vy Phuong Vo, Current Living Environment of A Do Village: A Case Study of Development-Forced Displacement and Resettlement in Quang Nam Province, Vietnam, The 16th Conference of International Development and Urban Planning, 2020

[12] Duy Thinh Do, Suguru Mori, Developed vs. undeveloped streets in Da Nang, Vietnam: Which are more usable, and for whom?, Journal of Urbanism: International Research on Placemaking and Urban Sustainability, 2021 (Q1-Scopus indexed)

[13] Thinh Do Duy, Phuong Vo Thi Vy, Trang Nguyen Thi Thuy, How people interact with street environment: A case study of Da Nang city, Applying new Technology in Green Buildings Conference, ATiGB, 2021 (IEEE Indexed)

[14] Long, Nguyen V., Tu D.N. Le, Ho Nguyen, Duong V. Khanh, Ngo T.M. The, Duy T. Do, and Yuning Cheng, From a Hard to Soft Approach for Flood Management in the Vietnamese Mekong Delta: Integrating Ecological Engineering for Urban Sustainability in My Tho City, Water (SCIE- IF 3.103)

[15] Duy Thinh Do, Xuan Son Do, Thi Thuy Trang Nguyen, Jiayu Huang, Dinh TanVo & Tran Gia Hung Dinh, Urban staycation attraction factors: a case study of Ho Chi Minh city, Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2023 (SCIE Q1 indexed)

[16] (Accepted) Duy Thinh Do, Duy Thao Do, Relationship between Land use and User’s Behavior along the Street: A case study of Da Nang city, Viet Nam, Frontiers of Architectural Research, 2023 (SCIE Q1 indexed)

[17] (Under review) Duy Thinh Do, Thi Cat Tuong Truong, Planning for resilient cities with landscape ecological principles: Sustainable development in Cao Lanh city, Vietnam, Planning Theory & Practice, 2023 (SCIE Q1 indexed)

Domestic

[1] Đỗ Duy Thịnh, Xây dựng môi trường bền vững dựa trên nguyên tắc sinh thái cảnh quan: Một hướng tiếp cận cho vùng đô thị, Tạp chí Quy Hoạch Đô Thị, 2016
[2] Đỗ Duy Thịnh, Đô thị, hệ thống của các hình thể không gian, Tạp chí Quy Hoạch Đô Thị, 2017
[3] Đỗ Duy Thịnh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Võ Thị Vỹ Phương, Nghiên cứu chất lượng không gian mở và kiểu mẫu sử dụng công viên 29-3 Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ- ĐHĐN, 2018
[4] Đỗ Duy Thịnh, Phan Quang Minh, Hình thái không gian của đô thị Hội An, Tạp chí Quy Hoạch Đô Thị, 2018
[5] Đỗ Duy Thịnh, Võ Thị Vỹ Phương, Hồ Phước Phương, Trương Thị Cát Tường, Quy hoạch hệ thống không gian xanh Đà Nẵng: Một tiếp cận của Cảnh quan sinh thái, Tập san Hội thảo định hướng quy hoạch và phát triển các khu vực đô thị Thành phố Đà Nẵng, 2018
[6] Đỗ Duy Thịnh, Quy hoạch không gian xanh Đà Nẵng: Dựa trên quy tắc sinh thái học, Tạp chí Kiến Trúc, 2019
[7] Đỗ Duy Thịnh, Không gian đường phố Việt Nam: Bản chất sử dụng và sự tương tác giữa con người và môi trường, Tạp chí Kiến Trúc, 2019
[8] Đỗ Duy Thịnh, Võ Thị Vỹ Phương, Nguyễn Ngọc Long Giang, Đặc tính không gian đô thị và kiến trúc: Nghiên cứu không gian mở vùng lõi đô thị cổ Hội An, Hội thảo khoa học quốc gia ATIGB, 2019
[9] Đỗ Duy Thịnh, Khoa học nghiên cứu về hành vi – môi trường: Cơ sở lý luận cho thiết kế môi trường kiến trúc, Tạp chí Kiến Trúc, 2020

[10] Đỗ Duy Thịnh, Nguyễn Thị Minh Diệu, Quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt: Một góc nhìn di sản đô thị, Tạp chí Kiến Trúc, 20, 2020

[11] Do Duy Thinh, Nguyen Thanh Xuan Yen, Nguyen Thi Thuy Trang, Le Tung Diem Thi, Nguyen Van Long, Urban development adapting to water rise based on ecological resilience theory: a case study of Can Tho city, Vietnam Journal of Construction, 2021

[12] Nguyen Thi Minh Dieu, Do Duy Thinh, Nguyen Ngoc Phuong Thao, Pocket Park design in the Mekong Delta for climate change adaptation. The case study in Can Tho City, Vietnam Journal of Construction, 2021

[13] Do Duy Thinh, Nguyen Thi Minh Dieu, Từ kiến trúc cảnh quan đến kiến trúc gắn kết tự nhiên – Biophilic Architecture, Vietnamese Architecture Journal, Số 10, 2021

[14] Vo Thi Vy Phuong, Do Duy Thinh, Nghiên cứu chất lượng không gian mở tuyến đường Ông Ích Khiêm- Đà Nẵng, Vietnamese Architecture Journal, Số 7, 2022